56-1 KBANK | แบบ56-1 KBANK | เอกสาร 56-1 KBANK | รายงาน 56-1 KBANK

แบบ56-1 KBANK คือ รายงานประจำปี ของ KBANK ที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งบริษัทจะต้องจัดทำเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ทุกปี โดยรายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 KBANK ดังกล่าว จะออกในช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป (ส่วนมากจะออกประมาณช่วงเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน) สามารถ Download แบบ56-1 KBANK ได้ที่เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ set.or.th ในส่วนของข้อมูลรายบริษัท หรือจากเว็บไซต์ของบริษัทเองในส่วนของนักลงทุนสัมพันธ์ รายงานประจำปี หรือ แบบ 56-1 KBANK จะแสดงข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับบริษัท รวมถึงผลการดำเนินงานในปีที่ผ่านมาทั้งหมด

56-1 KBANK - แบบ 56-1 KBANK - เอกสาร 56-1 ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED

#รายชื่อ เอกสาร 56-1 ปีล่าสุด
1แบบ56-1 KBANK - ONEREPORTKBANKT.PDF
2แบบ56-1 KBANK - STRUCTUREKBANKT.PDF