หุ้น GUNKUL | ราคาหุ้น GUNKUL | ราคาหุ้นวันนี้ GUNKUL

หุ้น GUNKUL (SET) | หุ้น GUNKUL | ราคาหุ้นวันนี้ GUNKUL | หุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | ราคาหุ้น บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)| ราคาหุ้นวันนี้ บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) | หุ้น GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้น GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED | ราคาหุ้นวันนี้ GUNKUL ENGINEERING PUBLIC COMPANY LIMITED
ตลาด : SET
ประเภทธุรกิจ : หุ้นทรัพยากร/พลังงานและสาธารณูปโภค
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ หุ้น GUNKUL ทำธุรกิจอะไร : 1.ธุรกิจผลิต จัดหา และจำหน่ายอปุกรณ์สำหรับระบบไฟฟ้าในประเทศและต่างประเทศ 2. ธุรกิจผลิต จัดหา และจําหน่ายผลติภัณฑ์ประหยัดพลังงาน รวมถึงพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม 3. ธุรกิจผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนทั้งในประเทศและต่างประเทศ 4. ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง 5. ธุรกิจการให้บริการบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า

ราคาล่าสุด : 3.96 | ราคาเปิด : 0.65 | ราคาสูงสุด : 3.98 | ราคาต่ำสุด : 3.82
จำนวนหุ้นซื้อขาย : 53813400 | มูลค่าหุ้นซื้อขาย : 211236000 | เปลี่ยนแปลง : 0.1 | เปลี่ยนแปลง(%) : 2.6
P/E : 0 | เงินปันผล(%) : 0 | EPS : 0 | P/BV : 0
กราฟTradingView GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
แบบ56-1 GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
งบการเงิน GUNKUL บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
ตลาด SET บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)